CFP last date
20 May 2024

International Conference on Information and Communication Technologies (ICICT)

Authors: T. Sarath, G. Nagalakshmi, S. Jyothi
Authors: Poral Nagaraja, Meena Sajjan G P
Authors: Padma Prasada, Sukesh Rao M
Authors: Shanta Rangaswami, Shobha G., Pallavi Gupta, Anusha R., Meghana H
Authors: Prasanna Kumar H. R, Niranjan N. Chiplunkar, Archana R Priyadarshini
Authors: Karthik Pai B. H, Nagesh H, Abhijit Bhat
Authors: Surabhi Patel, Moirangthem Dennis Singh, Chethan Sharma