CFP last date
20 May 2024
Volume 93

Number 7

Authors: Hassan Sbeity , Ahmad Fadlallah
Authors: Jagadeesh B. Kanade , B. Siva Kumar , Nandeesh M. D.
Authors: V. Portchelvi , V. Prasanna Venkatesan , G. Shanmuga Sundaram , P. Sengamala Priya , J. Sharmila , R. Surya
Authors: Fatma A. Al Emam , Mohamed E. Nasr , Sherif E. Kishk
Authors: Jimmy Singla , Dinesh Grover , Abhinav Bhandari