CFP last date
20 May 2024
Volume 93

Number 11

Authors: Shivendra Singh , Manish Soni , Arun Kumar Patel , Ravi Shankar Mishra
Authors: Sanjay Majumder , Sanjay Chakraborty , Suman Das
Authors: Ankit Chandle , Avtar Singh , Naresh Kumar , Anju Bala
Authors: Akanksha Chaturvedi , Alpika Tripathi