CFP last date
22 April 2024
Volume 167

Number 7

Authors: Prathamesh P. Churi , Sanjay Deshmukh
Authors: Mohammed A. AlZain , Osama S. Faragallah
Authors: Bakare K. Ayeni , Obiniyi A. Afolayan , Nurat Yusuf
Authors: E. G. Prathima , Shiv Prakash T. , Venugopal K. R. , S. S. Iyengar , L. M. Patnaik
Authors: Afnan Alofi , Anwaar Alghamdi , Razan Alahmadi , Najla Aljuaid , Hemalatha M.
Authors: Mariam Mesaad , Hala Alansari , Maram Ahgamdi , Basma Saad , Hemalatha M.