CFP last date
22 April 2024
Volume 155

Number 9

Authors: Raj Sadaye , Sagar Parekh , Jeremy Samuel , Khushali Deulkar
Authors: Jibran Rasheed Khan , Farhan Ahmed Siddiqui , Rehan Rasheed Khan
Authors: Sara Ibn El Ahrache , Hassan Badir , Abderrahmane Sbihi
Authors: Rida Fatima , Muhammad Asif , Muhammad Kashif Hanif
Authors: Ojas V. Barve , Neeraj Ramkumar , Revathi A. S.