CFP last date
22 April 2024
Volume 155

Number 11

Authors: Wa'el Ibrahim A. Almazaydeh , H. S. Sheshadri
Authors: Sadhana Godbole , Shivani Deshpande , Neha Barve , Sakshi Galim
Authors: Harshil Shah , Priyansh Shah , Swapna Naik
Authors: Pratik Kale , Priya Kale , Ruksar Kalyani , Dhanashri Joshi
Authors: Ahmed I. Saleh , Ali Takieldeen , Ahmed R. El-Sawi
Authors: Anil Kumar , Bharti Chourasia , Yashwant Kurmi