CFP last date
22 April 2024
Volume 151

Number 8

Authors: Sheetal Vilas Mapare , G. G. Sarate
Authors: Ankur Agarwal , Ankur Mishra , Mukesh Dixit
Authors: Monika Dhandi , Rajesh Kumar Chakrawarti
Authors: C. Firza Afreen , G. Shobarani
Authors: Sumati Malhotra , Shekhar Singh , S. C. Gupta
Authors: Kinjan Chauhan , Prashant Chauhan , Anand Sudhalkar , Kalpesh Lad , Ravi Gulati