CFP last date
22 April 2024
Volume 147

Number 6

Authors: Rama Satish K. V. , N. P. Kavya
Authors: K. C. Sravanthi , M. S. Krishnarayalu
Authors: Imane Lmati , El Habib Benlahmar , Naceur Achtaich
Authors: Halgare Nanasaheb Mahadev , Ali Akbar Bagwan , D. V. Biradar