CFP last date
20 May 2024
Volume 146

Number 11

Authors: Madhusudhan R. V. , H. N. Suma
Authors: D. Kavitha , V. Kamakshi Prasad , J. V. R. Murthy
Authors: Tejal T. Wanave , Sheetal A. Takale
Authors: N. Venkata Sailaja , L. Padmasree , N. Mangathayaru
Authors: K. Lakshmisudha , Swathi Hegde , Neha Kale , Shruti Iyer