CFP last date
20 May 2024
Volume 134

Number 14

Authors: Tanvir Ahammad , Md. Sajib Al Mamun , Mehnaz Tabassum
Authors: Alaa Moued Alharthi , Azrilah Abdul Aziz , Salha Abdullah , Walaa Saleh Alhabashi
Authors: S. R. Nalamwar , Swapnil Kalhapure , Abhitjit Khatake , Suyash Gandhi , Kunal Jain
Authors: Niky K. Jain , Samrat O. Khanna , Maheshwari Chetna V.