CFP last date
20 May 2024
Volume 130

Number 10

Authors: Ridham Kapadiya , Jignesh Prajapati
Authors: Ahmed. A. A. Gad-ElRab , Kamal A. ElDahshan , Mahmoud Embabi
Authors: Yashwant Kurmi , Vijayshri Chaurasia
Authors: Yamini Goyal , Geet Kalani , Shreya Sharma
Authors: Amit Kumar Bajpai , Rajiv Pandey
Authors: Pushpa C.N. , Vinay Kumar N.K. , Thriveni J. , Venugopal K.R.