CFP last date
20 May 2024
Volume 127

Number 18

Authors: Miti Jhaveri , Resham Gala , Khushali Deulkar
Authors: Jagruti Patil , V.D. Chaudhari , K.P. Rane
Authors: Subharag Sarkar , Akash Dasgupta , Aloke Bhakta
Authors: Devang Jhaveri , Aunsh Chaudhari , Lakshmi Kurup
Authors: Apurva S. Patil , Deepak R. Patil