CFP last date
20 May 2024
Volume 117

Number 16

Authors: Shivendra Singh , Md. Sarfaraz Iqbal , Arunima Jaiswal
Authors: Ronak R Kayastha , Jwalant Baria
Authors: Amit Kumar Bindal , Anuj Jain , Devendra Prasad , R. B. Patel
Authors: Anali D Shah , Sudhir Agrawal , Kapil Sharma
Authors: Nikhil S. Dharane , Abhijeet S. Kulkarni , Akshay U. Bhawthankar , A.a. Deshmukh